Joga Balans

Regulamin płatności online

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE

Szkoła – Olga Passia Joga Balans, ul. Dobrodzieja 11, 02-998 Warszawa, NIP 5262816946,  REGON 146133481

Strona internetowa – www.jogabalans.pl

Karnety – karnety Szkoły dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.

Kupujący – osoba , która dokonała zakupu on-line.

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży karnetów Szkoły za pośrednictwem strony internetowej.

 • Sprzedaż karnetów prowadzi Szkoła w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 • Za pośrednictwem strony internetowej można kupić Karnety jedynie w cenach podanych na stronie internetowej www.jogabalans.pl
 • Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.jogabalans.pl
 • Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.
 • Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy. Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją  jego treści.
 • Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Szkołą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:
  • Zarejestrowania się na stronie internetowej www.jogabalans.pl poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail
  • złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
  • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu TPay,
  • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu TPay.
 • Kupujący ma możliwość płatności online przez system TPay.
 • Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez TPay.
 • Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego TPay.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 • Szkoła zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 • Wszelkie reklamacje należy kierować do Szkoły. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres olga@jogabalans.pl
  • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu,
  • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
  • opis przedmiotu reklamacji.
 • Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 • Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.
 • Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Szkołę.
 • Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 • Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania.
 • O planowanej zmianie Regulaminu Szkoła poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.jogabalans.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
 • Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej www.jogabalans.pl
JOGA BALANS - Kursy Ashtanga Vinyasa

Skontaktuj się z nami

Telefon

664 060 083

Adres

Ul. Sandomierska 17/7
02-567 Warszawa

Szkoła Jogi na Starym Mokotowie

[contact-form-7 id="26062" title="Formularz 1"]