fbpx

Joga Balans

Regulamin szkoły

Dziękujemy za zaufanie i praktykę w naszej Szkole.

Poniżej prezentujemy Regulamin dotyczący zasad działania i warunków korzystania ze Szkoły jogi.

I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin„) określa zasady korzystania ze szkoły jogi „Joga Balans” znajdującego się w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 17 (dalej „Szkoła”), prowadzona przez JOGA BALANS Olga Passia z siedzibą w Warszawa, ul. Dobrodzieja 11, 02-998 Warszawa, numer NIP: 5262816946, numer REGON: 146133481.
 2. Z usług Szkoły korzystać mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia. Za pisemną zgodą ustawowego przedstawiciela z usług Szkoły może korzystać osoba, która ukończyła 15 rok życia.
 3. Osoby korzystające z usług Szkołybędą dalej nazywane w niniejszym Regulaminie „Klientem”.
 4. Korzystanie z usług Szkoły odbywa pomiędzy Szkoła, a Klientem na podstawie wykupnienia przez Klienta karnetu, jednorazowego wejścia na zajęcia lub wejścia na warsztaty organizowane przez Szkołę.
 5. Grafik zajęć i warsztatów oferowanych przez Szkołę oraz cennik usług  każdorazowo dostępny jest na stronie internetowej Szkołyjogabalans.pl  (dalej: „Strona”) i mogą być przez Szkołę  aktualizowane oraz zmieniane.
 6. W celu korzystania z usług Szkoły Klient może być poproszony o podanie swoich danych osobowych niezbędnych do podpisania umowy członkowskiej, wystawienia karnetu lub zapisania się na warsztaty organizowane przez Szkoła .
 7. Administratorem danych osobowych Klienta jest JOGA BALANS Olga Passia z siedzibą w Warszawa, ul. Dobrodzieja 11, 02-998 Warszawa. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Szkoła opisane są w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie.
II. Warunki korzystania ze Szkoły
 1. Szkoła zostaje otwarte na 10 minut przed zajęciami. W celu spokojnego przygotowania się do zajęć prosimy o przybycie 5-10 minut przed ich rozpoczęciem. Prosimy o niespóźnianie się na zajęcia. Spóźniający się przeszkadzają innym praktykującym.
 2. Zajęcia odbywają się, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej 4 Klientów.
 3. Obowiązuje wybór grupy. Każda praktykująca osoba wybiera swoją grupę lub więcej grup -deklarując chęć uczestnictwa w określonej ilości zajęć tygodniowo. Okazjonalnie możliwa zmiana grupy, tylko jeżeli są wolne miejsca w innej grupie.
 4. Na zajęcia obowiązują zapisy sms’em na numer telefonu 664 060 083 lub e-mail’em na adres olga@jogabalans.pl .
 5. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, oprócz dokonania zapisu, jest okazanie nauczycielowi przed zajęciami ważnego karnetu.
 6. Rezerwację zapisu można odwołać najpóźniej na 4 godziny przed zajęciami, w przeciwnym wypadku Klient będzie zobowiązany do opłacenia zajęć lub ich odnotowania w karnecie jako wykorzystanych.
 7. Na zajęciach należy ćwiczyć w wygodnym stroju na boso. Buty należy zostawić w szatni. Nie jest dopuszczalne wnoszenie butów na sale, gdzie odbywają się zajęcia (dalej: „Sala”).
 8. Na zajęciach należy ćwieczyć na matach. Możliwe jest korzystanie z bezpłatnych mat dostępnych w Szkoła lub wypożyczenia mat wyższej jakości za opłatą 10 zł od zajęć. Ze względu na zachowanie higieny Szkoła  rekomenduje zainwestowanie w zakup własnej maty.
 9. Rekomendowane jest zabieranie ręcznika na zajęcia, który w szczególności na zajęciach Ashtanga Jogi może być potrzebny.
 10. Klient nie powinien jeść przynajmniej na 2-3 godziny przed zajęciami.
 11. Zabronione jest uczestnictwo w zajęciach po spożyciu alkoholu, środków odurzających i narkotyków.
 12. W przypadku choroby lub przeziębienia Klient nie powinien przychodzić na zajęcia, aby nie zarażać innych osób praktykujących i nauczyciela.
 13. Nie ma możliwości odrabiania nieobecności na kursach w innych terminach.
 14. W przypadku niewykorzystania wejść w terminie ważności karnetu z przyczyn niezależnych od studia Jogi Balans karnet nie ulega przedłużeniu -odstąpienie od regulaminu możliwe będzie jedynie w wyjątkowych okoliczności, wówczas dodane zostaną max 2 wejścia do kolejnego karnetu (nowy karnet minimum 8 wejść) o ile nowy karnet zostanie wykupiony do 3 dni od chwili upływu daty ważności poprzedniego karnetu.
 15. W celu zarezerwowania miejsca w wybranej grupie, opłatę za kolejny okres na kontynuację zajęć jogi regulujemy ostatniego dnia karnetu aktualnego (w innym przypadku Szkoła nie może zagwarantować miejsca w danej grupie).
 16. Nie jest dopuszczalne wnoszenie na Salę napojów.
 17. Prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych podczas wizyty w Szkoła i nie wnoszenie telefonów ani innych sprzętów elektronicznych na Salę.
 18. Prosimy o rozmowy przyciszonym głosem w przebieralni oraz całkowite zachowanie ciszy na Sali.
 19. Klient zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Szkoła  w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 20. Klient zobowiązany jest do pozostawiania ładu i porządku po sobie zarówno na Sali, w przebieralni (w tym do zamykania szafek po skończonych zajęciach) oraz innych miejscach w Szkoła .
 21. Klient ponosi osobistą odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Szkołyi jest zobowiązany do pokrycia strat poniesionych przez Szkoła z tego tytułu.
 22. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w przebieralni i na terenie Szkoły.
III. Postanowienia dotyczące ćwiczeń na zajęciach
 1. Przed zajęciami Klient zobowiązany jest do poinformowania nauczyciela o ciąży lub dolegliwościach fizycznych, schorzeniach czy chorobach, które mogą mieć wpływ na praktykę i wykonywanie ćwiczeń fizycznych (np. informacje o urazie szyi, głowy. kręgosłupa, operacji oczu, wysokie ciśnienie).
 2. W przypadku braku poinformowania nauczyciela o posiadanych dolegliwościach Szkoła oraz nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za ich zaostrzenie, uaktywnienie czy inne związane z nimi konsekwencje zdrowotne.
 3. Na zajęciach należy ćwiczyć zgodnie z instrukcjami nauczyciela oraz mając na uwadze swoje ograniczenia. Nauczyciel oraz Szkoła nie ponoszą odpowiedzialności za działania Klienta niezgodne z instrukcjami nauczyciela.
 4. W przypadku gdy Klient podczas zajęć źle się poczuje, powinien zaprzestać wykonywania ćwiczeń oraz zobowiązany jest poinformować nauczyciela o tym fakcie.
 5. Z ważnych powodów nauczyciel ma prawo nie dopuścić Klienta do zajęć i jego decyzja jest w tym przedmiocie wiążąca i ostateczna. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot pieniędzy za opłacone zajęcia, chyba że wykluczenie z zajęć spowodowane jest zawinionym działaniem Klienta, takim jak agresywne zachowanie, brak reakcji na instrukcje nauczyciela, pojawienie się na zajęciach pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 6. Prowadzone zajęcia, mimo, iż służą znacznej poprawie samopoczucia i zdrowia, nie mogą zastąpić konsultacji lekarskich i koniecznego leczenia.
 7. Klient przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku przeciwskazań do ich wykonywania , Klient powinien wykonać odpowiednie badania i zasięgnąć opinii lekarza.
 8. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości żadne treści prezentowane podczas zajęć w Szkole nie powinny być traktowane jako porada medyczna.
 9. W przypadku menstruacji nie jest zalecane wykonywanie pozycji odwróconych (m.in. stania na głowie, świecy, pługa, stania na rękach i przedramionach).
 10. Pytania do praktyki powinny być kierowane do nauczyciela po lub przed zajęciami.
 11. W przypadku dłuższych/bardziej szczegółowych zapytań do praktyki sugerowane są odpłatne konsultacje 30 min lub zajęcia indywidualne zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie.
IV. Postanowienia dotyczące płatności i karnetów
 1. Karnet jest ważny 28 dni od dnia zakupu.
 2. Karnety nie podlegają przedłużeniu, chyba, że po zakończeniu nie wykorzystanego karnetu, w przeciągu max 4 dni dokonany zostanie zakup nowego karnetu do którego zostaną dodane niewykorzystane wejścia. Jednak nie więcej niż 4. Nowy karnet nadal ma ważność 28 dni. Niewykorzystane wejścia z wcześniejszych miesięcy nie sumują się.
 1. Karnet uprawnia do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osobie w nim wskazanej. Przeniesienie prawa do korzystania z karnetu na inną osobę jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Szkoły .
 2. Szkoła nie zwraca kwoty za niewykorzystane zajęcia.
 3. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z powodu niewystarczającej liczby chętnych osób, Klientowi, posiadającemu karnet na ograniczoną liczbę wejść na zajęcia, przysługuje możliwość odrobienia zajęć w przypadku utraty ważności karnetu, jeżeli Klient skutecznie zarezerwował miejsce na nieodbytych zajęciach oraz zgłosił do Szkole w ciągu 4 dni od planowanej daty nieodbytych zajęć chęć ich odrobienia.
 4. Płatności za zajęcia można dokonywać w Szkoła gotówką, kartami Visa i Mastercard oraz poprzez aplikację Blik lub płatnością przelewem na rachunek bankowy Szkoły umieszczony na Stronie. W przypadku wyboru płatności poprzez przelew na rachunek bankowy Klient ma obowiązek, na żądanie nauczyciela, wykazać przed zajęciami, iż dokonał właściwej płatności (np. poprzez okazanie dokumentu potwierdzenia przelewu).
 5. Klient, który chce otrzymać fakturę, zobowiązany jest poinformować o tym przy zakupie karnetu oraz zostawić w Szkole dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura będzie wystawiana w ciągu 7 dni i wysyłana na wskazany przez Klienta adres e-mail bądź udostępniania do odbioru w Szkoła .
V. Postanowienia końcowe
 1. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Szkoła . Można dokonać tego przesyłając wiadomość e-mail na adres lub olga@jogabalans.pl . W zgłoszeniu Klient powinien wskazać swoje imię i nazwisko, a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni, dokładając jednocześnie starań o jak najszybsze jej rozpatrzenie. Odpowiedź na reklamację będzie udzielana drogą e-mail.
 2. Klient jest świadomy, że w przypadku braku dokonania zapisu na zajęcia może zostać niedopuszczony do ich uczestnictwa.
 3. Przystępując do uczestnictwa w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez Szkoła Klient potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowień oraz zobowiązuje się do ich stosowania.
 4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Szkoła oraz na Stronie. Szkoła  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w siedzibie Szkoła  oraz na Stronie. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od dnia w nim wskazanym. Zachęca się do okresowego zapoznawania się z treścią Regulaminu w celu śledzenia zmian w jego treści.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 15 lutego 2019 r.

JOGA BALANS - Kursy Ashtanga Vinyasa

Skontaktuj się z nami

Telefon

664 060 083

Adres

Ul. Sandomierska 17/7
02-567 Warszawa

Szkoła Jogi na Starym Mokotowie

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez jogabalans.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)