Joga Balans

Regulamin szkoły

Dziękujemy za zaufanie i praktykę w naszej Szkole.

Poniżej prezentujemy Regulamin dotyczący zasad działania i warunków korzystania z naszej szkoły jogi.

I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin„) określa zasady korzystania ze szkoły jogi „Joga Balans” znajdującego się w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 17 (dalej „Szkoła”), prowadzona przez JOGA BALANS Olga Passia z siedzibą w Warszawa, ul. Dobrodzieja 11, 02-998 Warszawa, numer NIP: 5262816946, numer REGON: 146133481.
 2. Z usług Szkoły korzystać mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia. Za pisemną zgodą ustawowego przedstawiciela z usług Szkoły może korzystać osoba, która ukończyła 15 rok życia.
 3. Osoby korzystające z usług Szkoły będą dalej nazywane w niniejszym Regulaminie „Klientem”.
 4. Korzystanie z usług Szkoły odbywa się pomiędzy Szkołą a Klientem na podstawie wykupienia przez Klienta karnetu, jednorazowego wejścia na zajęcia lub wejścia na warsztaty organizowane przez Szkołę.
 5. Grafik zajęć i warsztatów oferowanych przez Szkołę oraz cennik usług  każdorazowo dostępny jest na stronie internetowej Szkoły jogabalans.pl  (dalej: „Strona”) i mogą być przez Szkołę  aktualizowane oraz zmieniane.
 6. W celu korzystania z usług Szkoły Klient może być poproszony o podanie swoich danych osobowych.
 7. Administratorem danych osobowych Klienta jest JOGA BALANS Olga Passia z siedzibą w Warszawa, ul. Dobrodzieja 11, 02-998 Warszawa. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Szkoła opisane są w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie.
II. Warunki korzystania ze Szkoły
 1. Szkoła zostaje otwarte na 10 minut przed zajęciami. W celu spokojnego przygotowania się do zajęć prosimy o przybycie 5-10 minut przed ich rozpoczęciem. Prosimy o niespóźnianie się na zajęcia. Z uwagi na komfort osób ćwiczących, wstęp do Szkoły po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy.
 2. Zajęcia odbywają się, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej 3 Klientów.
 3. Obowiązuje wybór grupy. Każda praktykująca osoba wybiera swoją grupę lub więcej grup – deklarując chęć uczestnictwa w określonej ilości zajęć tygodniowo. Okazjonalnie jest możliwa zmiana grupy, po ustaleniu ze Szkoła na co najmniej 24h przed zajeciami.
 4. Na zajęcia obowiązują zapisy przez system, ewentulanie sms’em na numer telefonu 664 060 083 lub e-mail’em na adres olga@jogabalans.pl
 5. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, oprócz dokonania zapisu, jest WCZEŚNIEJSZE opłacenie zajęć.
 6. Rezerwację zapisu można odwołać NAJPÓŹNIEJ na 4 godziny przed zajęciami, w przeciwnym wypadku Klient będzie zobowiązany do opłacenia zajęć lub ich odnotowania w karnecie jako wykorzystanych.
 7. Na zajęciach należy ćwiczyć w wygodnym stroju na boso. Buty należy zostawić w szatni. Nie jest dopuszczalne wnoszenie butów na sale, gdzie odbywają się zajęcia (dalej: „Sala”).
 8. Na zajęciach należy ćwiczyć na matach. Możliwe jest korzystanie z bezpłatnych mat. Ze względu na zachowanie higieny Szkoła  rekomenduje zainwestowanie w zakup własnej maty.
 9. Rekomendowane jest zabieranie ręcznika na zajęcia, który w szczególności na zajęciach Ashtanga Jogi może być potrzebny.
 10. Klient nie powinien jeść przynajmniej na 2-3 godziny przed zajęciami.
 11. Zabronione jest uczestnictwo w zajęciach po spożyciu alkoholu, środków odurzających i narkotyków.
 12. W przypadku choroby lub przeziębienia Klient NIE będzie wpuszczony na salę ani na zajęcia.
 13.  
 14. W przypadku niewykorzystania wejść w terminie ważności karnetu z przyczyn niezależnych od Szkoła karnet nie ulega przedłużeniu.
 15. Nie jest dopuszczalne wnoszenie na Salę napojów
 16. Prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych oraz wyłączenie wibracji podczas wizyty w Szkoła,. Uprzejmie prosimy o nie wnoszenie telefonów ani innych sprzętów elektronicznych na Salę.
 17. Prosimy o rozmowy przyciszonym głosem w przebieralni oraz całkowite zachowanie ciszy na Sali.
 18. Klient zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Szkoła  w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 19. Klient zobowiązany jest do pozostawiania ładu i porządku po sobie zarówno na Sali, w przebieralni (w tym do zamykania szafek po skończonych zajęciach) oraz innych miejscach w Szkoła.
 20. Klient ponosi osobistą odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Szkoła i jest zobowiązany do pokrycia strat poniesionych przez Szkoła z tego tytułu.
 21. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w przebieralni i na terenie Szkoły.
III. Postanowienia dotyczące ćwiczeń na zajęciach
 1. Przed zajęciami Klient zobowiązany jest do poinformowania nauczyciela o ciąży lub dolegliwościach fizycznych, schorzeniach czy chorobach, które mogą mieć wpływ na praktykę i wykonywanie ćwiczeń fizycznych (np. informacje o urazie szyi, głowy. kręgosłupa, operacji oczu, wysokie ciśnienie).
 2. W przypadku braku poinformowania nauczyciela o posiadanych dolegliwościach Szkoła oraz nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za ich zaostrzenie, uaktywnienie czy inne związane z nimi konsekwencje zdrowotne.
 3. Na zajęciach należy ćwiczyć zgodnie z instrukcjami nauczyciela oraz mając na uwadze swoje ograniczenia. Nauczyciel oraz Szkoła nie ponoszą odpowiedzialności za działania Klienta niezgodne z instrukcjami nauczyciela.
 4. W przypadku gdy Klient podczas zajęć źle się poczuje, powinien zaprzestać wykonywania ćwiczeń oraz zobowiązany jest poinformować nauczyciela o tym fakcie.
 5. Z ważnych powodów nauczyciel ma prawo nie dopuścić Klienta do zajęć i jego decyzja jest w tym przedmiocie wiążąca i ostateczna. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot pieniędzy za opłacone zajęcia, chyba że wykluczenie z zajęć spowodowane jest zawinionym działaniem Klienta, takim jak agresywne zachowanie, brak reakcji na instrukcje nauczyciela, pojawienie się na zajęciach pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 6. Prowadzone zajęcia, mimo, iż służą znacznej poprawie samopoczucia i zdrowia, nie mogą zastąpić konsultacji lekarskich i koniecznego leczenia.
 7. Klient przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku przeciwskazań do ich wykonywania , Klient powinien wykonać odpowiednie badania i zasięgnąć opinii lekarza.
 8. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości żadne treści prezentowane podczas zajęć w Szkole nie powinny być traktowane jako porada medyczna.
 9. W przypadku menstruacji nie jest zalecane wykonywanie pozycji odwróconych (m.in. stania na głowie, świecy, pługa, stania na rękach i przedramionach).
 10. Pytania do praktyki powinny być kierowane do nauczyciela po lub przed zajęciami.
 11. W przypadku dłuższych/bardziej szczegółowych zapytań do praktyki sugerowane są odpłatne konsultacje 30 min lub zajęcia indywidualne zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie.
IV. Nieobecności, karnety i płatności
 1. Nie ma ŻADNEJ możliwości odrabiania nieobecności na kursach (dedykowany i zamknięty cykl kilku zajęć).
 2. Nie ma ŻADNEJ możliwości odrabiania nieobecności na wyjazdach i warsztatach.
 3. Nie ma ŻADNEJ możliwości odrabiania nieobecności na zajęciach. Klient jest nieobecny na zajęciach, jeśli nie brał udziału w zajęciach, na które uprzednio się zgłosił, mimo że nie odmowił swojego uczestnictwa w zajęciach na co najmniej 4h przed rozpoczęciem zajęć. 
 4. Karnet jest ważny 28 dni od dnia zakupu. W zależności od rodzau karnetu upoważnia do udziału w pojedynczych,w 4 lub w 8 zajęciach w w czasie terminu ważności karnetu.
 5. Jeśli klient nie brał udziału w maksymalnej ilości zajęć w czasie terminu ważności karnetu (uwaga: nieobecność zdefiniowana w powyższym punkcie 3 jest uważana za branie udziału z zajęciach), a w przeciągu max 4 dni od daty końca ważności karnetu dokona zakupu nowego karnetu, w takim wypadku do tego nowego karnetu zostaną dodane niewykorzystane wejścia ze starego karnetu, jednak nie więcej niż max 2, w przypadku zakupienia nowego karnetu na 8 wejść, oraz 1, gdy zakupiony zostanie karnet 4 wejścia.  Nowy karnet nadal ma ważność 28 dni. Niewykorzystane wejścia z wcześniejszych miesięcy nie sumują się.
 6. Karnet uprawnia do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osobie w nim wskazanej. Przeniesienie prawa do korzystania z karnetu na inną osobę jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Szkoły.
 7. Szkoła nie zwraca kwoty za niewykorzystane zajęcia. Prosimy o przemyślanie zakupy. 
 8. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z powodu niewystarczającej liczby chętnych osób, Klientowi, posiadającemu karnet na ograniczoną liczbę wejść na zajęcia, przysługuje możliwość odrobienia zajęć w przypadku utraty ważności karnetu, jeżeli Klient skutecznie zarezerwował miejsce na nieodbytych zajęciach oraz zgłosił do Szkole w ciągu 4 dni od planowanej daty nieodbytych zajęć chęć ich odrobienia.
 9. Płatności za zajęcia można dokonywać przez system oraz na miejscu w Szkole gotówką, kartami Visa i Mastercard oraz poprzez aplikację Blik lub płatnością przelewem na rachunek bankowy Szkoły umieszczony na Stronie. W przypadku wyboru płatności poprzez przelew na rachunek bankowy Klient ma obowiązek, na żądanie nauczyciela, wykazać przed zajęciami, iż dokonał właściwej płatności (np. poprzez okazanie dokumentu potwierdzenia przelewu).
 10. Klient, który chce otrzymać fakturę, zobowiązany jest poinformować o tym przy zakupie karnetu oraz zostawić w Szkole dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura będzie wystawiana w ciągu 7 dni i wysyłana na wskazany przez Klienta adres e-mail bądź udostępniania do odbioru w Szkoła .
V. Postanowienia końcowe
 1. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Szkoła . Można dokonać tego przesyłając wiadomość e-mail na adres lub olga@jogabalans.pl . W zgłoszeniu Klient powinien wskazać swoje imię i nazwisko, a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni, dokładając jednocześnie starań o jak najszybsze jej rozpatrzenie. Odpowiedź na reklamację będzie udzielana drogą e-mail.
 2. Klient jest świadomy, że w przypadku braku dokonania zapisu na zajęcia może zostać niedopuszczony do ich uczestnictwa.
 3. Przystępując do uczestnictwa w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez Szkoła Klient potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowień oraz zobowiązuje się do ich stosowania.
 4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Szkoła oraz na Stronie. Szkoła  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w siedzibie Szkoła  oraz na Stronie. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od dnia w nim wskazanym. Zachęca się do okresowego zapoznawania się z treścią Regulaminu w celu śledzenia zmian w jego treści.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 15 lutego 2019 r.

JOGA BALANS - Kursy Ashtanga Vinyasa

Skontaktuj się z nami

Telefon

664 060 083

Adres

Ul. Sandomierska 17/7
02-567 Warszawa

Szkoła Jogi na Starym Mokotowie

[contact-form-7 id="26062" title="Formularz 1"]